Ogłoszenia


PLAN PRZEKSZTAŁCENIA Spółki Akcyjnej w Spółkę z o.o.

DATA PUBLIKACJI: 15.05.2024

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY 2024

DATA PUBLIKACJI: 15.05.2024

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY 2023

DATA PUBLIKACJI: 26.04.2023

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY 2022

DATA PUBLIKACJI: 17.08.2022

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

DATA PUBLIKACJI: 28.05.2021

Oświadczenie Spółki o wywiązaniu się z obowiązku dokonywania wezwań do złożenia dokumentów akcji Spółki

DATA PUBLIKACJI: 15.12.2020

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce

DATA PUBLIKACJI: 11.12.2020

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce

DATA PUBLIKACJI: 24.11.2020

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce

DATA PUBLIKACJI: 04.11.2020

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce

DATA PUBLIKACJI: 09.10.2020

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce

DATA PUBLIKACJI: 21.09.2020

Wybór podmiotu do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy

DATA PUBLIKACJI: 22.05.2020

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Konsorcjum Przedsiębiorstw Hutnicze Przedsiębiorstwa Remontowe Dąbrowa Górnicza – Spółka Akcyjna (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Najpóźniej do dnia 28 lutego 2021 roku należy złożyć w Spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

Osobą kontaktową w sprawie dematerializacji akcji ze strony Spółki jest Jolanta Michałowska e-mail: j.michalowska@hpr-sa.pl tel. 32 330 97 02.