Ogólne Warunki Zamówienia

Ogólne Warunki Zamówienia

dla Wykonawców Konsorcjum Przedsiębiorstw Hutnicze Przedsiębiorstwa Remontowe Dąbrowa Górnicza – Spółka Akcyjna

 

1. Postanowienia ogólne
1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Zamówienia (dalej: OWZ) stanowią integralną część Zamówienia i określają zasady realizacji wskazanego w nim Przedmiotu Zamówienia (dalej: PZ).
1.2 W ramach ustalonego w Zamówieniu Wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest:
a) wykonać PZ w sposób kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć, z najwyższą starannością i dokładnością wynikającą z jego specjalistycznego charakteru;
b) przestrzegać przy realizacji PZ wszelkich aktów prawnych oraz regulacji wewnętrznych i zarządzeń obowiązujących u Inwestora / wymaganych przez Generalnego Wykonawcę (dalej: GW). Wykonawca ponosi względem Zamawiającego pełną odpowiedzialność za naruszenie przy realizacji PZ wyżej wymienionych aktów, regulacji i zarządzeń;
c) dotrzymywać każdego Terminu Realizacji – przez co Strony rozumieją każdorazowo: (1) przekazanie Zamawiającemu (w ustalonym w Zamówieniu terminie i miejscu) należycie wykonanej części lub całości PZ wraz z kompletem dokumentów wymaganych Kontraktem (m in. Protokoły odbioru wykonanych robót, dokumentacja jakościowa, dokumentacja odbiorowa (z numerem Zamówienia)  i inne dokumenty umożliwiające pełną identyfikowalność towarów/usług) oraz (2) uzyskanie przez Wykonawcę bezusterkowego odbioru części lub całości PZ od Zamawiającego po bezusterkowym odbiorze przez Inwestora i/lub GW. W ramach protokołu odbioru końcowego po zakończeniu realizacji PZ – Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację jakościową (atesty, certyfikaty, badania laboratoryjne, itp.) i powykonawczą („red correx”, operaty geodezyjne, itp.) zgodnie z wymogami GW/Inwestora;
d) do udziału w odbiorach końcowych i rozruchu.
1.3 Wykonawca oświadcza, że dokładnie przeanalizował PZ, prawidłowość i kompletność wszelkiej otrzymanej dokumentacji, na podstawie której ma go realizować, a także zapoznał się ze specyfiką miejsca realizacji prac i nie zgłasza w związku z powyższym zastrzeżeń.
1.4 Jeśli w czasie realizacji Zamówienia Wykonawca zidentyfikuje dodatkowy zakres prac, będzie upoważniony wykonać go wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. Zgoda ta musi być poprzedzona należytą wyceną kosztów dodatkowego zakresu prac, sporządzoną przez Wykonawcę przed rozpoczęciem tych prac. Zgoda musi zawierać akceptację dodatkowego zakresu prac oraz ich wartości przez Zamawiającego. Przy wykonywaniu dodatkowego zakresu prac obowiązują wszystkie postanowienia Zamówienia. Rozliczenie z tytułu prac dodatkowych zostanie dokonane zgodnie z ustalonymi Warunkami Płatności.
1.5 W przypadku obciążenia Zamawiającego w związku z PZ kosztami budowy (takimi jak np. media, sanitariaty, ubezpieczenia, ochrona) przez Inwestora lub GW – Wykonawca pokryje te koszty w całości.
2. Podwykonawstwo
2.1 Wykonawca może posługiwać się przy wykonywaniu Zamówienia podwykonawcami – każdorazowo za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, wyrażoną po przedstawieniu Zamawiającemu na piśmie danych podwykonawcy (co najmniej jedna firma, adres i NIP) oraz szczegółowego zakresu jego czynności.
2.2 Na żądanie Zamawiającego Wykonawca bezzwłocznie przeniesie na Zamawiającego wszelkie swoje prawa i obowiązki wynikające z umowy zawartej z zaakceptowanym podwykonawcą. Wykonawca w każdej umowie z podwykonawcą zawrze postanowienia umożliwiające powyższe.
3. Warunki płatności
3.1 Wynagrodzenie Wykonawcy określone w Zamówieniu jest ryczałtowe, uwzględnia wszelkie okoliczności związane z wykonywaniem PZ  (w tym koszty uzyskania zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego, ubezpieczeń, gwarancji), wynagrodzenie nie podlega żadnym zmianom i jest ostateczne.
3.2 Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w terminie określonym w Zamówieniu, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury i bezusterkowego protokołu odbioru (częściowego/końcowego) zatwierdzonego przez Zamawiającego po odbiorze przez Inwestora i/lub GW.
3.3 Wszystkie faktury Wykonawcy zawierać będą dane niezbędne w świetle przepisów o podatku VAT, nr Zamówienia i PKWiU towarów/usług. Brak powyższych danych na fakturze spowoduje brak obowiązku jej zapłaty (a tym samym odsetek za opóźnienie). W przypadku wskazania błędnego symbolu PKWiU (w wyniku czego zmianie może ulec stawka VAT), Wykonawca zobowiązany jest do skorygowania wystawionej faktury na swój koszt.
3.4 Terminem początkowym biegu terminu płatności jest data otrzymania przez Zamawiającego oryginału faktury wraz z dokumentami dostawy towarów/usług.
3.5 Gdy Wykonawca w celu realizacji Zamówienia posługuje się podwykonawcami robót budowlanych, zobowiązany jest dodatkowo do przedłożenia wraz z każdą fakturą oświadczeń swoich podwykonawców o pokryciu całości ich wymagalnych wynagrodzeń oraz o całkowitej kwocie ich niewymagalnych roszczeń związanych z PZ – pod rygorem braku obowiązku zapłaty faktury przez Zamawiającego do czasu należytego wypełnienia tego obowiązku.
3.6 Zamawiający może potrącać wszelkie należności przysługujące mu względem Wykonawcy lub jego podwykonawców z wszelkimi należnościami Wykonawcy lub jego podwykonawców przysługujących im względem Zamawiającego.
3.7 Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej e-mail: sekretariat@hpr-sa.pl.
4. Wykonawstwo zastępcze, kary umowne
4.1 W razie nienależytego wykonywania Zamówienia (w tym także w razie niedotrzymania jakiegokolwiek Terminu Realizacji) – Zamawiający może bez uprzedzenia powierzyć dalsze wykonywanie Zamówienia w całości lub w części podmiotom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o: tożsamości wykonawców zastępczych, zakresie powierzonego PZ oraz kosztach z tym związanych.
4.2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie:
a) nierozpoczęcia realizacji PZ w ciągu 2 dni od umówionej daty lub w razie przerwania jego realizacji przez czas co najmniej 2 dni – w wysokości 20% Łącznego Wynagrodzenia Netto;
b) niedotrzymania któregokolwiek z Terminów Realizacji – w wysokości 1% Łącznego Wynagrodzenia Netto za każdy dzień opóźnienia w odniesieniu do każdego z niedotrzymanych Terminów z osobna. Niezależnie od naliczenia kary Zamawiający może także w takim przypadku odstąpić od niniejszego Zamówienia w całości lub w części w terminie 60 dni od daty każdego niedotrzymanego Terminu;
c) zażądania od Zamawiającego przez Inwestora i/lub GW zapłaty kary umownej lub innego odszkodowania w związku z niewykonaniem lub nienależytym (w tym nieterminowym) wykonaniem PZ przez Wykonawcę – w wysokości kary lub odszkodowania żądanego od Zamawiającego przez Inwestora i/lub GW;
d) naruszenia aktów prawnych, regulacji wewnętrznych i zarządzeń obowiązujących na terenie GW/Inwestora (zwłaszcza odnoszących się do BHP) – w wysokości kary obowiązującej u GW/Inwestora;
e) posłużenia się podwykonawcą bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego – w wysokości 20 000 zł za każdy przypadek;
f) nieprzystąpienia do naprawy lub wymiany gwarancyjnej w ciągu 24 godzin od powiadomienia o wadzie lub nieukończenia naprawy lub wymiany gwarancyjnej w terminie 7 dni roboczych od dnia powiadomienia o wadzie – w wysokości 1% wartości Łącznego Wynagrodzenia Netto za każdy dzień opóźnienia. Zamawiający może także w takich przypadkach usunąć wady PZ we własnym zakresie lub zastępczo przez osobę trzecią – na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy;
g) naruszenia obowiązku posiadania przez Wykonawcę polisy OC  lub nieprzedstawienia jej Zamawiającemu w terminie 5 dni od daty przyjęcia Zamówienia – w wysokości 20% Łącznego Wynagrodzenia Netto. Zamawiający może także w tych przypadkach odstąpić od Zamówienia w terminie 30 dni – odpowiednio: od daty powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku posiadania polisy przez Wykonawcę oraz od upływu terminu przedstawienia przezeń polisy.
4.3 Zamawiający może żądać od Wykonawcy odszkodowania przekraczającego wartość każdej z powyższych kar umownych w razie poniesienia szkody przekraczającej ich wysokość.
5. Gwarancja jakości, gwarancje bankowe / ubezpieczeniowe
5.1 Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na PZ w okresie 24 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego PZ przez Zamawiającego i Inwestora. Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego za wszelkie wady dostarczanych towarów/usług, w tym za wady ukryte. Wykonawca przystąpi do naprawy lub wymiany gwarancyjnej w ciągu 24 godzin od powiadomienia o wadzie oraz ukończy naprawę lub wymianę gwarancyjną w terminie 7 dni roboczych od dnia powiadomienia o wadzie.
5.2 W przypadku gdy Wykonawca nie przystąpi do usuwania zgłoszonych wad w wyznaczonym terminie i/lub nie usunie ich w terminie, Zamawiający może usunąć je we własnym zakresie, a poniesionymi kosztami obciążyć Wykonawcę, przy jednoczesnym zachowaniu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. W takim przypadku Wykonawca nie ma prawa kwestionować wysokości poniesionych przez Zamawiającego kosztów.
5.3 Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Zamówienia, Wykonawca w terminie 14 dni od daty Zamówienia przedłoży Zamawiającemu gwarancję bankową lub ubezpieczeniową o treści i wystawcy uprzednio  zaakceptowanych przez Zamawiającego,  na wartość 12% Łącznego Wynagrodzenia Netto i ważną do dnia odbioru końcowego PZ (protokół odbioru końcowego bez usterek). W przypadku niewniesienia powyższego zabezpieczenia – Zamawiający zatrzyma z każdej faktury 10% należnego Wykonawcy Łącznego Wynagrodzenia Netto tytułem kaucji stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania Zamówienia. Zwrot przedmiotowej kaucji nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie 30 dni po bezusterkowym odbiorze końcowym i przedłożeniu zabezpieczenia, o którym mowa w pkt. 5.3.
5.4 W terminie 7 dni po odbiorze końcowym PZ, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu gwarancję bankową lub ubezpieczeniową na wypadek roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi, o treści i wystawcy uprzednio przez niego zaakceptowanych,  na wartość równą 10% wartości Łącznego Wynagrodzenia Netto i ważną do końca okresu gwarancji plus 1 miesiąc. W przypadku niewniesienia powyższego zabezpieczenia w określonym wyżej terminie – Zamawiający może zatrzymać 10% należnego Wykonawcy Łącznego Wynagrodzenia netto z dowolnych wymagalnych należności na poczet kaucji gwarancyjnej, z terminem zwrotu po zakończeniu okresu gwarancji plus 1 miesiąc, w ciągu 30 dni kalendarzowych po otrzymaniu od Wykonawcy pisemnego wniosku.
5.5 Wykonawca oświadcza, iż posiada aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, , o sumie gwarancyjnej nie niższej niż 200% Łącznego Wynagrodzenia Netto, i zobowiązuje się do jego posiadania przez cały okres realizacji Zamówienia. Na wezwanie Zamawiającego przedstawi polisę wraz z potwierdzeniem opłaty składki.
6. Postanowienia końcowe
6.1 Żadne postanowienia niniejszego Zamówienia nie uszczuplają praw Zamawiającego wynikających z przepisów prawa.
6.2 Strony uznają za wiążące przy realizacji PZ dokumenty wymienione w rubryce Zamówienia z napisem „Dotyczy”  jedynie w zakresie nieuregulowanym w Zamówieniu. W razie jakichkolwiek sprzeczności – treść Zamówienia (Warunki Płatności, Przedmiot Zamówienia, POZOSTAŁE WARUNKI, Termin Realizacji) jest przeważająca.
6.3 Wszelkie odstępstwa od OWZ pozostają ważne, jeżeli zostały zawarte w rubryce Zamówienia: „POZOSTAŁE WARUNKI”.
6.4 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zamówieniu mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, zaś wszelkie spory z nim związane będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego w chwili złożenia pozwu.