strona główna mapa strony kontakt cookies wersja polska english version
Ten serwis wymaga wtyczki Flash Player 8 lub nowszej. Kliknij tutaj aby pobrać Flasha.
Zasady wypłaty dywidendy
ogloszenia
Zasady wypłaty dywidendy

Zasady wypłaty dywidendy osobom uprawnionym z akcji na okaziciela mających postać dokumentu


Dywidenda z zysku za 2012

Decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HPR Dąbrowa Górnicza S.A., uchwałą nr 11 z dnia 21 czerwca 2013 na dywidendę dla akcjonariuszy z zysku za 2012 przeznaczono 192 500,00 zł. Wysokość dywidendy na jedną akcję wynosi 55,00 zł. Dzień dywidendy przypada na 21 czerwca 2013, a dzień wypłaty dywidendy na 28 czerwca 2013.


Uprawnieni Akcjonariusze

Uprawnionymi do dywidendy są osoby, którym w dniu 21 czerwca 2013 r. (dzień dywidendy) przysługiwały akcje Spółki na okaziciela, mające postać dokumentu. Wobec Spółki za Akcjonariuszy uważa się osoby wpisane do księgi akcyjnej lub posiadaczy dokumentów akcji na okaziciela (także tych zdeponowanych w Spółce) w dniu 21 czerwca 2013 r.


Wypłata dywidendy
Wypłata dywidendy osobom uprawnionym z akcji na okaziciela mających postać dokumentu dokonywana będzie bezpośrednio przez Spółkę, począwszy od dnia 28 czerwca 2013 r., w oparciu o złożone zgodnie z poniższym opisem dyspozycje wypłaty dywidendy oraz dodatkowe dokumenty.


Dywidenda zostanie wypłacona stosownie do dyspozycji Akcjonariusza uprawnionego z akcji Spółki w jeden z dwóch możliwych sposobów:

   - przelewem na wskazany rachunek bankowy - Akcjonariusze mogą zgłaszać się do Spółki począwszy od dnia 28 czerwca 2013r., celem złożenia dyspozycji wypłaty dywidendy oraz stosownych dokumentów potwierdzających przysługujące im uprawnienia,

   -    gotówką w kasie Spółki - Akcjonariusze powinni zgłosić się w siedzibie Spółki począwszy od dnia 28 czerwca 2013 r., celem złożenia dyspozycji wypłaty dywidendy oraz stosownych dokumentów potwierdzających przysługujące im uprawnienia.


Dokumenty niezbędne dla celów wypłaty dywidendy

   -   formularz dyspozycji wypłaty dywidendy

   -   dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport)

  - dokument akcji Spółki na okaziciela - w przypadku Akcjonariuszy uprawnionych z akcji na okaziciela inne dokumenty wskazane w informacjach szczegółowych

Wypełniony formularz dyspozycji wypłaty dywidendy, stanowiący dyspozycję Akcjonariusza co do sposobu wypłaty dywidendy, będzie bezwzględnie wymagany przy weryfikacji dokumentów potwierdzających uprawnienia z akcji przysługującego Akcjonariuszowi.
Formularz dyspozycji wypłaty dywidendy Akcjonariusze mogą pobrać z Załącznika lub odebrać w siedzibie Spółki w Dąbrowie Górniczej przy ul. Walentego Roździenskiego 11 w dni powszednie, w godz. od 8:00 do 14:00.

 

Informacje szczegółowe:

Akcjonariusze uprawnieni z akcji na okaziciela oprócz dokumentu tożsamości winni posiadać ze sobą dokument akcji Spółki na okaziciela, który należy okazać wyznaczonym pracownikom Spółki. Okazanie Spółce dokumentu akcji na okaziciela jest warunkiem koniecznym wypłaty dywidendy Akcjonariuszom uprawnionym z tych akcji.


Załączniki:

   -  Formularz dyspozycji wypłaty dywidendy (osoby fizyczne) pobierz  
   -  Formularz dyspozycji wypłaty dywidendy (osoby prawne) pobierz  

 KONSORCJUM PRZEDSIĘBIORSTW HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWA REMONTOWE Dąbrowa Górnicza - Spółka Akcyjna
41-303 Dąbrowa Górnicza, Aleja Józefa Piłsudskiego 50, tel. 32 261 55 94, 32 330 97 02, e-mail: sekretariat@hpr-sa.pl
Kapitał zakładowy: 1 295 000,00 PLN opłacony w całości
© HPR SA